Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Iegūsti profesionālās kvalifikācijas apliecību un kļūsti par reklāmas pakalpojumu komercdarbinieku Latvijā un Eiropas Savienības valstīs. 

Komerczinības, kvalifikācija: Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Komerczinības
130,00 EUR mēnesī
Vidējā izglītība vai arodizglītība
960 stundas (tiešsaistē 292 stundas un e-vidē 428 stundas, 240 stundas kvalifikācijas prakse)
14 mēneši
Neklātiene (modulārā programma)
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
 • 30T 341 02 3
 • P_6238
Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis (3. PKL)
(atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (4. LKI))

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot reklāmas pakalpojumu komercdarbinieku, kurš plāno, vada un kontrolē reklāmas risinājumu darījumus pēc izstrādātas un apstiprinātas uzņēmuma reklāmas koncepcijas, ir nodarbināts reklāmas  aģentūrās, plašsaziņas un interaktīvās saziņas līdzekļos un uzņēmumos, var strādāt kā pašnodarbināta persona  vai individuālais komersants. 

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

 • Izprot tirgus pētījumus, prot analizēt tirgu un iegūtos datus māk interpretēt un izmantot tos.
 • Prot izstrādāt reklāmas risinājumus produktu virzīšanai tirgū atbilstoši preču/pakalpojumu pārdošanas politikai un uzņēmuma zīmola atpazīstamībai.
 • Māk veidot uzņēmuma tēlu.
 • Izprot uzņēmuma cenu stratēģijas izstrādes principus.
 • Zina uzņēmuma attīstības prognozēšanas un plānošanas principus, prot novērtēt un analizēt saimnieciskās darbības rezultātus.
 • Spēj piedalīties priekšlikumu izstrādē uzņēmuma līdzdalībai iepirkumos.
 • Prot atrast, piesaistīt un uzturēt ilgtermiņa attiecības ar klientiem.
 • Prot segmentēt tirgu, noteikt mērķauditoriju un produkta/pakalpojuma pozīciju tirgū.
 • Prot izstrādāt un prezentēt klienta vajadzībām atbilstošu reklāmas risinājumu, veicot tirgus analīzi.
 • Prot izstrādāt uz noteiktu mērķi orientētu reklāmas risinājumu un tā budžetu, izvēloties pareizus komunikācijas kanālus.
 • Māk saskaņot klienta vēlmes attiecībā uz reklāmas risinājumu ar tehniskajām un finansiālajām iespējām.
 • Māk lietot jaunākās tehnoloģijas reklāmas jomā.
 • Pārzina un novērtē reklāmas risinājumu izstrādes un realizācijas procesā iesaistīto partneru sortimentu un sadarbības iespējas.


 • Māk organizēt un vadīt reklāmas risinājuma izstrādes un realizācijas procesu, un izvērtēt iegūtos rezultātus.
 • Prot kontrolēt reklāmas risinājumu izstrādē un realizācijā iesaistīto partneru darba kvalitāti un darba izpildes termiņus.
 • Prot analizēt un izvērtēt savu un iesaistīto partneru darba rezultātus reklāmas risinājumu jomā.
 • Māk izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darba samaksas sistēmas uzlabošanai.
 • Māk sastādīt darba plānus un veidot darba grafikus.
 • Māk strādāt komandā un risināt konfliktsituācijas.
 • Izprot vispārējās un profesionālās ētikas principus.
 • Izprot darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu prasības.
 • Lieto valsts valodu.
 • Māk sazināties vismaz vienā svešvalodā profesionālās saziņas līmenī.
 • Māk lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā uz vismaz divās svešvalodās.
 • Izprot darba aizsardzības noteikumus un higiēnas prasības.
 • Prot nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.
 • Prot veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
 • Izprot ugunsdrošības noteikumus.


Profesionālo kompetenču moduļi (pamatdaļa):

 • Uzņēmuma darbības pamatprincipi
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana
 • Preču un pakalpojumu pārdošana
 • Preču uzskaite un dokumentēšana
 • Reklāmas pakalpojumu organizēšana
 • Biznesa plāna izstrāde
 • Biroja darba nodrošināšana
 • Tirgus un klienti
 • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
 • Budžeta izstrāde
 • Prakse komercdarbībā


Profesionālo kompetenču moduļi (mainīgā daļa):
 • Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā
 • Darbs ražošanas uzņēmuma noliktajā
 • Mazā uzņēmuma darba vadīšana
Mūžizglītības kompetenču moduļi:
 • Zaļās prasmes
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes
Kvalifikācijas prakse: 240 stundas pēc teorijas kursa sekmīgas apgūšanas.
Noslēguma pārbaudījums: kvalifikācijas eksāmens. 

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Galvenā grāmatvede, pieredzējusi ekonomiste, kura plāno, vada un koordinē uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas jau no 2011. gada. Iveta Pokromoviča strādā kā zinātniskais asistents RTU Inovācijas un uzņēmējdarbības vadības katedrā, kur darbojas ar metodiskiem materiāliem, lekciju materiālu izstrādi un projektu vadību. Ivetai ir 15 gadu pieredze kā pieaugošo izglītības pasniedzējai, kura izveidojusi un vadījusi vairākus kursus – komecdarbība, ekonomikas pamati, finanšu un vadības grāmatvedības, nodokļu sistēma LR, finanšu analīzes un datorizētā grāmatvedība. Ieguvusi maģistra grādu vides ekonomikā un pedagoģijas nozarē, turpina studijas ekonomikas un uzņēmējdarbības doktorantūras programmā Rīgas Tehniskā universitātē. 

Iveta PokromovičaIveta Pokromoviča

 Lektore ir absolvējusi LLU Tehnisko zinātņu fakultāti, iegūstot bakalaura grādu lauksaimniecības enerģētikas zinātnē, pēc tam turpinājusi studijas Wolverhamptonas universitātē Zinātņu fakultātē, iegūstot profesionālo maģistra grādu naftas un gāzes menedžments un projektu vadībā. Darba pieredze aptver iekšējā auditora amatu “Conexus Baltic Grid” un projektu vadības jomas kā publiskajā, tā arī privātajā sektorā. Ar lielu interesi un aizrautību apgūst un realizē jaunus zaļās iniciatīvas projektus. Maija nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē un palīdzēs kursu dalībniekiem veidot izpratni par zaļo ekonomiku, tās likumdošanu EU, lai veiksmīgi īstenot zaļo uzņēmējdarbību. 

Maija KrauzeMaija Krauze

Sociālo tīklu mārketinga aģentūras KLIK KLIK vadītāja, 

Man ir vairāk kā 10 gadu pieredze sabiedriskajās attiecībās un mārketingā gan privātajā sektorā, gan darbā ar valsts un pašvaldības iestādēm. Pēdējos gadus mans darbs visciešāk saistīts tieši ar digitālo mārketingu. Esmu izveidojusi sociālo tīklu mārketinga aģentūru KLIK KLIK, kur ikdienā dažādiem uzņēmumiem sniedzam daudzveidīgus pakalpojumus, lai nodrošinātu viņiem gan konsultācijas, gan apmācības, gan arī sociālo tīklu foto, video pakalpojumus, tāpat arī stratēģisko satura plānošanu, tekstu sagatavošanu un reklāmas kampaņas.

Darbs sociālo tīklu mārketinga nozarē man sagādā prieku! Es ar lielu aizrautību plānoju un īstenoju dažādus projektus, labprāt dalos ar savām zināšanām un no sirds priecājos par katru, kas izvēlas radīt kvalitatīvu, radošu un interesantu digitālo saturu!

Eva OnzuleEva Onzule

Sortimenta un Izvietojuma optimizācijas vadītājs Baltijas valstīs, uzņēmumā Rimi Baltic. Vairāk kā desmit gadu pieredze mazumtirdzniecības nozarē. Galvenie profesionālās darbības virzieni – biznesa procesu optimizācija un automatizācija, sortimenta plānošana, merčendaizinga optimizācija un stratēģiskā biznesa vadība, kā arī inovatīvu sortimenta vadības, izvietojuma plānošanas un datu analītikas risinājumu izstrāde un ieviešana. Loģistikas un ekonomikas zinātņu lektors Ekonomikas un kultūras augstskolā, kā arī Alberta koledžā. 

Kaspars KaraševskisKaspars Karaševskis

Digitālā mārketinga speciālists ar vairāk nekā 8 gadu pieredzi uzņēmējdarbības konsultēšanā digitālā mārketinga jomā, digitālā mārketinga stratēģiju izveidē, reklāmu kampaņu pārvaldībā un optimizēšanā, datu analīzē pakalpojumā Google Analytics un turpmāko digitālā mārketinga kampaņu plānu izstrādē, pamatojoties uz Analytics dati. Ieguvis bakalaura grādu komunikācijas un mediju studijās “Starptautiskās komunikācijas vadība” un maģistra grādu ekonomikā “Lielo datu analīze”. Daudzu gadu darba laikā Martiņš vadījis dažādas reklāmu kampaņas un strādājis ar vietņu optimizāciju meklētājprogrammām (SEO). Lektors kursu laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē un palīdzēs pilnveidot prasmes un taktiku darbā ar digitālo AdWords kampaņu pārvaldību, optimizāciju un datu analīzi, izmantojot Google Analytics. 

Mārtiņš TirzītisMārtiņš Tirzītis

Piesakies: