Pozitīvā un kritiskā domāšana kā resurss uz izaugsmi

10 stundas
Profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, pedagogiem. 
Pozitīvā un kritiskā domāšana mūsdienu vērtīgākā prasme-domāt patstāvīgi, analizēt un vērtēt informāciju un notikumus dažādos kontekstos, definēt un risināt problēmas, pieņemt alternatīvus viedokļus, veidot pamatotus argumentus, pieņemt lēmumus 
31.01.2024. saskaņojuma Nr. RIMCK-24-018
Kursa cena 30 EUR+PVN
Programmas mērķis ir sniegt teorētiskās un praktiskas zināšanas par pozitīvās un  kritiskās domāšanas pamata principiem. 
1. Zināšanas par pozitīvo un kritisko domāšanu loģiski un strukturēti izklāstīt argumentu pamatojumu un kā arī atrast argumentam nepieciešamos pierādījumus.
2. Izpratne par objektīvas domāšanas nozīmi profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē un interpretācijā.
3. Spēja pielietot praksē pozitīvo un kritisko domāšanu un izmantot to kā resursu uz izaugsmi. 

Apgūstamās tēmas:

Lekciju lasa:

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu un praktisku darba uzdevumu izpildi mācību laikā.

RTU Humanitārā institūta direktore, Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedras un Sociālo zinātņu katedras asociētā profesore un RTU ETHZ fakultātes studiju prodekāne. Airisa Šteinberga kopš 2014. gada piedalās zinātniskās konferencēs un publicējas zinātniskos izdevumos. 2013. gadā publicējusi monogrāfiju “Pedagoģiskā psiholoģija”. Strādā kā psihologs – konsultants ar personības attīstības, vecāku un bērnu savstarpējo attiecību un karjeras izaugsmes problemātiku. Airisas pieredzē ir nodarbību vadīšana skolotāju profesionālās pilnveides programmās tādās tēmās, kā    pedagoģiskā psiholoģija, pedagoģiskā saskarsme, audzināšanas psiholoģija, sadarbības psiholoģiskie aspekti.  

Airisa ŠteinbergaAirisa Šteinberga

Lektore, kas RTU Humanitārā institūta Inženierpsiholoģijas un pedagoģijas katedrā docē studiju kursus “Psiholoģija”, “Kognitīvā un sociālā psiholoģija”, “Saskarsmes pamati”, “Prezentācijas prasmes”. Ieguvusi profesionālā maģistra grādu vadībzinībās un supervizora/konsultanta/pārrauga profesionālo kvalifikāciju. Anete darbojas Latvijas Zinātņu Padomes projektā “Interneta lietošanas paternu ietekme uz jauniešu kognitīvo stilu attīstību”. Kursu ietvaros Anete dalīsies ar savu profesionālo skatījumu un palīdzēs pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanai un sadarbībai ar bērniem un pieaugušajiem pēc traumējošiem notikumiem.  

Anete HofmaneAnete Hofmane

Piesakies: